Site Title

K R A T O S C o . , L t d .

  เลขที่บัตรประชาชน
ID CARD NO
 

 

กลุ่มบริษัทคราทอส

   
 

 

KRATOS GROUP

   
วันที่ / DATE 12-08-2022

ใบสมัครและประวัติย่อผู้สมัคร

เลขที่ / NO.  
PAGE 1/4
ข้อมูลทั่วไป / GENERAL INFORMATION :
ตำแหน่งที่สมัคร

POSITION APPLIED

เงินเดือนขั้นต่ำที่คาดหวัง
LOWEST SALARY YOU WILL ACCEPT
รูปภาพ / IMAGE

อายุ
AGE
น้ำหนัก
WEIGHT
ส่วนสูง
HEIGHT
1. วันที่พร้อมจะเริ่มงาน
DATE AVAILABLE FOR EMPLOYMENT
*
(รูปแบบ : วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
เช่น : 01/12/2557)
2.    
       
ข้อมูลส่วนบุคคล / PERSONAL INFORMATION :
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
NAME,SURNAME IN THAI
(ชื่อเล่น)
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
NAME,SURNAME IN ENGLISH
(NICKNAME)
ที่อยู่ปัจจุบัน
PRESENT ADDRESS
โทรศัพท์ (บ้าน)
TEL.
   
โทรศัพท์ (มือถือ)
MOBILE
* อีเมล์
E-MAIL

 
ประเภทที่อยู่
RESIDENT
   
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
REGISTERED ADDRESS
สถานที่เกิด
PLACE OF BIRTH
   
วันที่เกิด
DATE OF BIRTH
*
(รูปแบบ : วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
เช่น : 01/12/2557)
สัญชาติ
NATIONALITY
ศาสนา
RELIGION
เลขที่บัตรประชาชน
ID CARD NO
ออกให้ ณ
PLACE OF ISSUED
   
วันออกบัตร
DATE OF ISSUED

(รูปแบบ : วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
เช่น : 01/12/2557)
วันหมดอายุ
DATE OF EXPIRED

(รูปแบบ : วัน/เดือน/ปีพ.ศ.
เช่น : 01/12/2557)
   
สถานภาพการสมรส
MARITAL STATUS
จำนวนบุตร
NUMBER OF CHILD
คน
PERSON.
ชาย
MALE
คน
PERSON.
หญิง
FEMALE
คน
PERSON.
           
รายละเอียดครอบครัว
FAMILY'S DETAILS
ชื่อ-นามสกุล
NAME - SURNAME
อายุ
AGE
อาชีพ
OCCUPATION
สถานที่อยู่ / ที่ทำงาน
ADDRESS / OFFICE
โทรศัพท์
TELEPHONE
สามี / ภรรยา
SPOUSE
บิดา
FATHER
มารดา
MOTHER
พี่น้อง คน
(รวมผู้สมัคร)
NUMBER OF SIBLING
(INCLUDING THE APPICANT)
1.
2.
3.
4.
5.